English (UK)Hrvatski

Doškolovanje i prekvalifikacija

U šk. god. 2019./20. voditeljica obrazovanja odraslih s polaznicima radi u slijedećim terminima:
srijeda 8:50 - 9:35
petak 12:25 - 13:10

 

 

I. UVJETI ZA UPIS

U programe obrazovanja odraslih (doškolovanje i prekvalifikacija) mogu se prijaviti polaznici koji su završili najmanje dva razreda pomorske škole ili završenu neku drugu srednju školu, te zadovoljavaju psihofizičke uvjete za pomorska zanimanja.


Upis u programe doškolovanja obavlja se na temelju Natječaja za upis. Natječaj se oglašava una web stranici Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči Škole.
Iznimno, upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih može se obaviti i mimo Natječaja, ako program upisuju polaznici koje na obrazovanje upućuju poduzeća, ustanove ili Zavod za zapošljavanje.
Prilikom prijave na natječaj polaznik popunjava Zahtjev za uključivanje u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih (u prilogu).

Uz zahtjev polaznik prilaže i:
- svjedodžbe o završenom prethodnom obrazovanju
- rodni list
- domovnicu
- liječničko uvjerenje medicine rada

NAPOMENA: Prilikom prijave na Natječaj polaznici predaju preslike traženih dokumenata, a nakon Odluke o upisu prilažu originalne dokumente.

Školsko povjerenstvo utvrđuje uvjete za upis polaznika za doškolovanje i prekvalifikaciju.
Na prijedlog Povjerenstva Nastavničko vijeće donosi Odluku o upisu polaznika.


II. PROGRAMI DOŠKOLOVANJA i PREKVALIFIKACIJE

Prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju odraslih u Pomorskoj školi Zadar, može se steći srednja stručna sprema za zanimanja:
            Pomorski nautičar
            Tehničar za brodostrojarstvo
Razlikovni i dopunski ispiti se utvrđuju prema nastavnom planu i programu zanimanja.


III. IZVOĐENJE PROGRAMA

Programi obrazovanja izvode se dio kroz učioničku nastavu, a dio konzultativno-instruktivnim radom nastavnika i polaznika prema godišnjem planu i programu određenog zanimanja.
Za poslove organizacije i provedbe doškolovanja i prekvalifikacije, zadužen je stručno pedagoški voditelj obrazovanja odraslih.


IV. UTVRĐIVANJE RAZLIKOVNIH I DOPUNSKIH ISPITA

Na temelju nastavnog plana i programa za pojedino zanimanje polazniku se izdaje Rješenje o razlikovnim ili dopunskim ispitima po godinama obrazovanja i profesorima ispitivačima.
S polaznikom koji prihvati Rješenje sklapa se Ugovor o srednjoškolskom obrazovanju. Troškove doškolovanja snose polaznici neposredno, ili poslodavci kod kojih su polaznici zaposleni, ili Zavod za zapošljavanje, ili druge zainteresirane pravne ili fizičke osobe.
Cijenu obrazovanja utvrđuje Školski odbor na prijedlog Povjerenstva.


V. PRAĆENJE I OCJENJIVANJE POLAZNIKA

Prekvalifikacija i doškolovanje se ostvaruju polaganjem ispita. Ispiti se organiziraju i provode u ispitnim rokovima, tijekom godine u dogovoru s predmetnim nastavnicima, osim u mjesecu srpnju i kolovozu.
Ispiti se polažu kao u redovitom obrazovanju: usmeno, pismeno i/ili praktično.
Na zahtjev polaznika, Škola može priznati znanja i vještine iz praktične nastave i vježbi, stečena kroz radno iskustvo, uz predočenje potvrde o plovidbenom stažu od najmanje šest mjeseci.
Ispit se polažu pred predmetnim nastavnikom.
Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše tri puta. Polaznik koji treći put ne položi ispit pred predmetnim nastavnikom polaže ispit pred Ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj škole.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Polaznici stječu pravo polaganja ispita iz naredne-više godine/razreda nakon što su položili sve ispite prethodne godine/razreda, a prema Rješenju o dopunskim ispitima.
Polaznik koji je položio ispite iz svih predmeta utvrđenih nastavnim planom i programom i Rješenjem o razlikovnim ili dopunskim ispitima pristupa izradi i obrani završnog rada.
Završetkom programa doškolovanja polaznik stječe srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja.


Zahtjev za uključivanje u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih pdf