English (UK)Hrvatski

Doškolovanje

Voditeljica obrazovanja odraslih s polaznicima radi u slijedećim terminima:
utorak 10:45 - 11:30
četvrtak    9:40 - 10:25

 

 

I. UVJETI ZA UPIS

U programe doškolovanja mogu se prijaviti kandidati koji su izgubili pravo redovnog obrazovanja ili su se ispisali iz redovnog obrazovanja, a završili su najmanje dva razreda Pomorske škole Zadar, te zadovoljavaju psihofizičke uvjete (liječničko uvjerenje) za pomorska zanimanja.


Upis u programe doškolovanja obavlja se na temelju Natječaja za upis. Natječaj se oglašava u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Škole na početku svake školske godine, (tijekom mjeseca rujna).
Iznimno, upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih može se obaviti i mimo Natječaja, ako program upisuju djelatnici koje na obrazovanje upućuju poduzeća, ustanove, ili Zavod za zapošljavanje.
Prilikom prijave na Natječaj kandidat popunjava tiskanicu: Zahtjev za uključivanje u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih.

NAPOMENA: Tiskanica se nalazi u Prilogu ovog teksta. Kandidat je može dobiti i u školi kod voditeljice obrazovanja odraslih.

Uz tiskanicu kandidat prilaže i:
- svjedodžbe svih završenih razreda pomorske škole
- rodni list
- domovnicu
- liječničko uvjerenje specijalističke ambulante, (Medicina rada)

NAPOMENA: Prilikom prijave na Natječaj kandidati predaju preslike traženih dokumenata, a nakon Odluke o upisu prilažu originalne dokumente.

Školsko povjerenstvo utvrđuje uvjete za upis kandidata za doškolovanje. Predsjednik povjerenstva je voditelj obrazovanja odraslih. Ostali članovi povjerenstva su: predsjednik stručnog vijeća određenog zanimanja, tajnica, stručni suradnik i ravnatelj škole.
Na prijedlog Povjerenstva Nastavničko vijeće donosi Odluku o upisu kandidata.


II. PROGRAMI DOŠKOLOVANJA

Prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju odraslih u Pomorskoj školi Zadar može se steći srednja stručna sprema u programima doškolovanja za zanimanja:
            Pomorski nautičar
            Tehničar za brodostrojarstvo
Doškolovanjem se stječe srednja stručna sprema.
Nastavnim planom za doškolovanje se utvrđuju dopunski ispiti.


III. IZVOĐENJE PROGRAMA DOŠKOLOVANJA

Programi obrazovanja izvode se konzultativno-instruktivnim radom nastavnika i polaznika prema godišnjem planu i programu određenog zanimanja.
Za poslove organizacije i provedbe doškolovanja zadužen je stručno pedagoški voditelj obrazovanja odraslih.
Poslovi voditelja su: izdavanje Rješenja o dopunskim ispitima, komunikacija s polaznicima i nastavnicima, praćenje realizacije konzultacija i ispita, izdavanje i zaprimanje prijavnica za ispit, ispisivanje svjedodžbi i dr.


IV. UTVRĐIVANJE DOPUNSKIH ISPITA

Na temelju nastavnog plana i programa za pojedino zanimanje polazniku se izdaje Rješenje o dopunskim ispitima po godinama obrazovanja i profesorima ispitivačima. Rješenje potpisuje ravnatelj škole.
S polaznikom koji prihvati Rješenje sklapa se Ugovor o srednjoškolskom obrazovanju. Troškove doškolovanja snose polaznici neposredno, ili poslodavci kod kojih su polaznici zaposleni, ili Zavod za zapošljavanje, ili druge zainteresirane pravne ili fizičke osobe.
Cijenu obrazovanja utvrđuje Školski odbor na prijedlog Povjerenstva.


V. PRAĆENJE I OCJENJIVANJE POLAZNIKA

Doškolovanje se ostvaruje polaganjem ispita. Ispiti se organiziraju i provode u ispitnim rokovima, (lipanj, kolovoz, veljača) ili na zahtjev kandidata u dogovoru s predmetnim nastavnicima.
Polaznici prijavljuju polaganje ispita na propisanoj tiskanici (dobije se u školi kod voditelja obrazovanja odraslih) najkasnije tri dana prije polaganja ispita.
Ispiti se polažu kao u redovitom obrazovanju: usmeno, pismeno i praktično.
Na zahtjev polaznika, Škola može priznati znanja i vještine iz praktične nastave i vježbi, stečena kroz radno iskustvo, uz predočenje potvrde o plovidbenom stažu od najmanje šest mjeseci.
Ispit se polažu pred predmetnim nastavnikom.
Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše tri puta. Polaznik koji treći put ne položi ispit pred predmetnim nastavnikom polaže ispit pred Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj škole.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Polaznici stječu pravo polaganja ispita iz naredne-više godine/razreda nakon što su položili sve ispite prethodne godine/razreda, a prema Rješenju o dopunskim ispitima.
Polaznik koji je položio ispite iz svih predmeta utvrđenih nastavnim planom i programom i Rješenjem o dopunskim ispitima pristupa izradi i obrani završnog rada.
Završetkom programa doškolovanja polaznik stječe srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja.


 pdf2 Zahtjev za uključivanje u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih