English (UK)Hrvatski

Dokumentirane informacije

Unutarnji akti:   Vanjski akti:  
    

Statut Pomorske škole Zadar pdf

Godišnji plan i program i Školski kurikulum pdf

Kućni red pdf

Etički kodeks pdf

Plan djelovanja za ravnopravnost spolova pdf

Pravilnik o radu pdf

      Izmjene i dopune pravilnika o radu 2013. pdf

     Izmjene i dopune pravilnika o radu 2017. pdf

Pravilnik o pedagoškim mjerama pdf

Pravilnik o provedbi postupka nabave male vrijednosti pdf

Pravilnik o obrazovanju odraslih pdf

Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu škole pdf

Pravilnik o radu školske knjižnice pdf

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka pdf

Pravilnik zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva pdf 

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u PŠ Zadar pdf

Pravilnik o zaštiti na radu pdf

Pravilnik o zaštiti od požara pdf

Pravilnik o štetnosti duhanskih proizvoda pdf

Pravo na pristup informacijama

Procedura stvaranja ugovornih obveza pdf

Procedura naplate prihoda pdf

 

Financije

   Financijsko izvješće 2017.pdf

    Financijsko izvješće xls

    Financijsko izvješće 2018. xls

    Financijsko izvješće 2019. xls

   Bilješke uz financijsko izvješće 2017. doc

    Bilješke uz financijsko izvješće 2018. doc

    Bilješke uz financijsko izvješće 2019. doc

   Plan nabave za 2018. pdf 

    Plan nabave za 2019. xls

    Plan nabave za 2020. pdf

    Financijski plan za 2018. pdf

    Financijski plan za 2019. xls

    Financijski plan za 2020. pdf

   Odluka ŠO o usvajanju financijskog plana za 2018.

    Odluka ŠO o usvajanju financijskog plana za 2019.  

    Odluka ŠO o usvajanju financijskog plana za 2020. 

    

Zakon o odgoju i obrazovanju NN 87/08; 86/09; 91/10;

105/10; 90/11; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 98/19

Zakon o strukovnom obrazovanju NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18

Zakon o obrazovanju odraslih NN 17/07; 107/07; 24/10

Zakon o udžbenicima NN 116/18 

Zakon o stručno pedagoškom nadzoru NN73/97

Zakon o ravnopravnosti spolova NN 82/08; 69/17

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13; 85/15

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) 2016/679 

Državni pedagoški standard NN 63/08; 90/10

Pravilnik o elementima i kriterijima za upis u 1. razred NN 49/15; 47/17

Pravilnik o izradi i obrani završnog rada NN 118/19

Pravilnik o izvođenju izleta NN 67/14; 81/15

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera NN 94/15; 3/17

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja NN 112/10; 82/19

Pravilnik o nagrađivanju učitelja NN 53/19

Pravilnik o napredovanju učitelja NN 68/19

Pravilnik o obrazovanju darovitih učenika NN 90/93

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji NN 47/17; 41/19; 76/19

Pravilnik o početku i završetku nastave za svaku šk. god.

Pravilnik o polaganju državne mature NN 1/13; 41/19

Pravilnik o polaganju stručnog ispita NN 88/03

Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu kvalifikaciju NN 8/16

Pravilnik o zaštiti prava učenika NN 132/13

Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama pomoraca NN 130/13; 45/14; 124/15; 72/16; 69/18

Strukovni kurikulumi